logobipZakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadamilogo
MZO S.A. Ostrów Wielkopolski
ul. Staroprzygodzka 138
 
    19.01.2019
Wyszukaj w:   
 
 
Data publikacji 14.05.2009 godz 23:40 Opublikował: Katarzyna Kołodziejska
Ostatnia zmiana 23.05.2011 godz 10:45 dokonana przez: Katarzyna Kołodziejska
 
Dokumenty Spółki
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia pdf
Regulamin Rady Nadzorczej pdf
Regulamin Zarządu pdf
Statut Spółki pdf
Regulamin świadczenia usług Spółki pdf
Sprawozdania Finansowe - są publikowane w Dziennikach Urzędowych RP   -   MONITOR POLSKI  B  Informacje nie udostępnione w BIP ZOiGO „MZO” SA
 
Informacja publiczna , która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Informacja , która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu , ZOiGO „MZO” S.A. powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne , którymi dysponuje Spółka uniemożliwiają udostępnienie informacji w określonym we wniosku w sposób lub formie określonych we wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, ZOiGO „MZO” S.A. powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.
W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu postępowanie o udostępnienie informacji umarza się .
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez ZOiGO „MZO” S.A. dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
 
Ilość odwiedzin: 185015 Administrator Katarzyna Kołodziejska, kontakt: tel: 62 733 81 30, email: kkolodziejska@mzo.com.pl